ពង្រឹង​និង​ពង្រីក​ចំណង​មេត្រីភាព​ប្រពៃណី​រវាង​ចិន​និង​កម្ពុជា ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ – CEN