​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​បណ្តា​ប្រទេស​ទ​នេ្ល​ឡាន​ឆាង​និង​មេគង្គ​ឈាន​ឡើង​កម្រិត​ថ្មី​ថែម​ទៀត​ – CEN