ហាង​លក់​ម្ហូប តាម​អន​ឡាញ មួយ បើក​ហ្គាស​ធ្វើ​ម្ហូប ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន បង្ក​ជា​អគ្គិភ័យ​ – CEN