អំពា​វនាវឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ​ស់ ដែលរស់នៅក្នុងរាជ​ធា​នី​ភ្នំពេញ យកចិត្តទុ​កដាក់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ព​ស់ ចំពោះអ​គ្គិភ័យ – CEN