ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋ​ ​អំពីជំ​ងឺរលា​កសួត មិនស្គាល់អត្តសញ្ញា​ណ​ – CEN