អំពាវនាវ សាសនិក​ឥស្លាម នៅ​កម្ពុជា ទាំងអស់​ចូលរួម​ថែរក្សា សុខសន្ដិភាព ប្រឆាំង​ដាច់ខាត​ប​ដិ​វត្ដ​ពណ៌​ – CEN