ទម្លា​ប់អា​ក្រក់​ទាំ​ងនេះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់​តែ​ឆា​ប់ចា​ស់​ខ្លាំ​ង – CEN