ពេជ្រ សូលី​ការ រៀបរាប់ថា រឿង​ដែល​បានកើត​ឡើង​ហើយ​វា​ក៏​មិនអាច​បក​ក្រោយបានដែរ នេះ​ជា​អ្វីដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​ប្រាប់​មកដល់​ខ្លួនឯង – CEN