បុរសអូស្រ្តាលីម្នាក់នៅមាន​ជី​វិត​ ក្រោយបាត់ខ្លួនអ​ស់​ ៣អាទិត្យនៅក្នុង​ព្រៃ​ក្រពើ​ – CEN