ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ បង្ហោះលក់ឧបករណ៍ដុំឆក់ត្រី នៅលើ F​a​cebook និង YouTube – CEN