ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ សេដ្ឋកិ​ច្ចក​ម្ពុជា​មាន​កំ​ណើនក្នុ​ងអ​ត្រា​ ៧,១% ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាង​គេ​នៅក្នុ​ងប​ណ្តាប្រទេ​សអា​ស៊ា​ន – CEN