តាក់តែង​ច្បាប់​ការប្រឆាំង​ការផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​រីក​សាយភាយ​អាវុធ​ប្រល័យ​លោក​ – CEN