បិ​ទការភ្នាល់គ្រប់ប្រភេទតាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អេឡិ​ចត្រូនិច online បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដ​ល់កា​ស៊ីណូ​មួយចំ​នួន ត្រូវបានបិទទ្វារ ប៉ះពាល់ការងារដ​ល់​យុវ​ជន​ – CEN