ពលរដ្ឋបាត់បង់ទំ​នុក​ចិត្ត ចំពោះអាជ្ញាធរក្រោយឃើ​ញ​លិ​ខិត​បំ​ភ្លឺថា ការចុះផ្សាយរបស់សា​រ​ព័ត៌​មាន ជារឿងមិនពិត​ទាំ​ង ដែលមានរូបភាព​ប​​ញ្ជាក់ និងការសម្ភាស​ផ្ទា​ល់រប​ស់អ​ភិបាល​ស្រុកអ​ង្គ​របូ​រី – CEN