យុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះសំខាន់ៗ ដែលនាំឲ្យការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងរ​ម​ណីយ​ដ្ឋា​នអង្គ​រ ទទួលបាន​កា​រជោ​គជ័​យ – CEN