ពង្រីក​មូលដ្ឋាន​ព្យាបាល​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​បន្ថែមទៀត រហូតដល់​ជាង​២​ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN