មានការ​រិះគន់​ការសាងសង់​ស្ពាន និង​គាស់​រូប​តោ​ចោល ថា​ជាការ​ស្វែងរក​កំណប់នៅ​ស្ពានថ្ម​ចាស់​ – CEN