កម្ពុជាមានទុនប​ម្រុងអ​ន្ត​រជាតិ កើនដល់ប្រមាណ​ ​១៨ ប៊ីលានដុល្លា​រ​ – CEN