វិធានការ​ទប់ស្កាត់​និង​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​ខ្យល់​សាធារណៈ​ – CEN