ចាប់​វ៉ៃខ្នោះ​គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់​ទាំង​គ្មាន​កំហុស​ – CEN