ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន សូម​ឲ្យ​ចំណង​សាមគ្គីភាព មិត្តភាព​ដែលមាន​ស្រាប់ កាន់តែ​ត្រូវបាន​ពង្រឹងពង្រីក​ទ្វេរ​ដង​ថែមទៀត​ – CEN