នៅ​កម្ពុជា មាន​គម្រោង​វិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ចំនួន ១៣៧ គម្រោង ទំហំ​ប្រមាណ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN