ផ្ទុះវីរុ​សប្រ​ភេទថ្មី​នៅ​ចិ​ន និងចម្លងទៅកាន់ម​នុ​ស្សរា​ប់រ​យ​នា​ក់ – CEN