កម្ពុជា-វៀតណាម បាន​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​សមិទ្ធផល​ជាច្រើន តាមរយៈ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ដ៏​ល្អ ដែល​សម្រេចបាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​កន្លងទៅ​ – CEN