ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​កូនក្មេង​ម្នាក់ ឲ្យ​មាន​អនាគត​ល្អ ត្រូវមាន​ការចូលរួម​ពី​គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ ទាំង​គ្រូ ទាំង​អាណា​ព្បា​បាល និង​ទាំង​អ្នក​ជុំវិញខ្លួន​ – CEN