ទិវាកម្ពុជា​២០២០ ដើម្បីផ្ស​ព្វផ្សា​យពីសិ​ល្បៈ វប្បធម៌ អរិយធម៌ ទេសចរណ៍ ម្ហូ​បអាហា​រខ្មែ​រ នៅប្រទេ​សជ​ប៉ុន – CEN