ការអនុវត្តច្បាប់ ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ ​ភាពអយុត្តិធម៌ក្នុង​សង្គម និងការរំលោភបំពានដោយប្រើ​អំ​ណា​ច ត្រូវបានលុបបំបាត់​ – CEN