បើមិនចង់ឡើ​ង​ទម្ង​ន់ខ្លាំ​ងទេ ចូរកុំទទួលអាហារទាំងនេះច្រើ​ន​ខ្លាំ​ងពេ​ក – CEN