ទទួលបានព័​ត៌មា​នពីកា​រសិក្សា​នៅអ​ង់​គ្លេស កាន់តែងាយស្រួលជាមួ​យ​ស្ថា​ប័ន​អប់រំ IDP – CEN