សិស្សអនុ-វិទ្យាល័យខ្ជា​យ និងវិទ្យាល័យ​ប្រ​សូតិ ១០នាក់ ដួលសន្លប់ សង្ស័យបណ្តាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុ​ – CEN