លទ្ធផល​ប្រកបដោយ​សុភមង្គល​របស់​កុមារា​ចិន ដែល​”​សក់ស្កូវ​” ព្រោះ​សក់​ត្រូវ​បង្កក​ – CEN