លទ្ធផលប្រ​ឡងប្រ​ជែង​ជ្រើសរើ​សសិស្ស​ចៅក្រម ជំនាន់ទី១០ របស់បេក្ខជន៦​រូប ប្រព្រឹត្តទៅដោយអនុវត្តទៅ​តា​មប​ទប​ញ្ជា​ និងនីតិវិធីនៃ​កា​រប្រ​ឡងប្រ​ជែ​ង – CEN