រដ្ឋមន្ត្រីពាណិ​ជ្ជកម្ម​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូ​ត​អា​ល្លឺម៉​ង់ បង្ហាញឆ​ន្ទៈ ក្នុងការពង្រឹងកិ​ច្ច​សហ​ប្រតិប​ត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម ​ – CEN