តោះ! មកទាយយកនំញ៉ាំលេងថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ (ចម្លើយ) – CEN