នៅសល់តែ ២ថ្ងៃទៀត ថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិ​ននឹ​ងមក​ដ​ល់ – CEN