ឃាត់ខ្លួនស្ត្រីជាប្រពន្ធ យកកន្សែងរឹតកសម្លាប់ប្ដី – CEN