ទម្លាប់ល្អទាំង​នេះ នឹងជួយធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែ​គេ​ងល​ក់​ស្រួល – CEN