សមាជិកសភា​តំណាង​មកពី​សហរដ្ឋអាមេរិក ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​២​រូប អំពី​កង្វល់​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស ប្រជាធិបតេយ្យ អធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា – CEN