រង​ការបន្ទោស​បង្អាប់​ក្នុង​តុ​ស៊ីផឹក ស្រាប់តែ​នារី​ម្នាក់ ដោះអាវ​ចេញ​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា​ខ្លួន​នៅ​បរិសុទ្ធ​ – CEN