អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាព្រះសង្ឃ​ ពុទ្ធបរិស័ទទាំង​អ​ស់ រក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង់ – CEN