អាមេរិក​-​សហភាព​អ៊ឺរ៉ុប​នឹង​បន្ត​បើក​ទីផ្សារ​ដល់​កម្ពុជា និង​បង្កើន​ការបញ្ជាទិញ​ទំនិញ​ពី​កម្ពុជា​ – CEN