វិធីសាស្ត្រ​ប្រ​មូល​ទិន្ន​ន័យ​​ DB_Calcu ដំណើរការលឿនបំផុ​ត សម្រាប់គណនា​ទិន្ន​ន័​យផ្សេ​ៗគ្រ​ប់វិ​ស័យ – CEN