កុមារជាអ្នកបន្តវេ​ន​ប្រកប​ដោយស​ក្តា​នុពល ហើយកម្ពុជាបានយកចិត្តទុ​ក​ដាក់ អប់រំ​កុមារ តំាងពីឆ្នាំ១៩៧៩មក – CEN