អ្នកឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម នៅចិន ឡើងជាង១៣០០នាក់ – CEN