មន្ត្រីនគរបាលខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ វាយបុរសម្នាក់ហូរឈាមស្រោចខ្លួន ក្នុងក​រណីគ្រោះ​ថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ – CEN