សេចក្តីអំពា​វនា​វរ​ប​ស់ក្រសួង​សុខា​ភិ​បាល​ លើការ​តម្លើងថ្លៃម៉ា​ស់​ – CEN