ពុំមានផ្ទុកមេរោគរលាកសួរថ្មីកូរ៉ូណា​ កើតលើអ្នក​​ទេ​សច​រជន​​​ជាតិ​​ចិនពីរនាក់ – CEN