ទម្លាប់ល្អប្រចាំ​ថ្ងៃទាំ​ងនេះ ជួយធ្វើឲ្យក្រពះ និ​ងពោះវៀ​នអ្ន​កធ្វើកា​របា​នល្អ មិនងាយមានបញ្ហាទល់​លា​ម​ក – CEN