ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​ធ្លាក់​ពីលើ​អាគារ​ជាន់​ទី​៣ ស្លាប់ សមត្ថកិច្ច​សង្ស័យ​ធ្វើអត្តឃាត​ – CEN