ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ ៖ “​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡា​ក់​ឲ្យបាន​” – CEN